Info

Privacybeleid Artistic Lights

http://www.artisticlights.nl
 

Over ons privacybeleid 
Artistic Lights geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Artistic Lights. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/12/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware / MijnWebwinkel 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware 'MijnWebwinkel'. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MijnWebwinkel. MijnWebwinkel zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e- mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MijnWebwinkel beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. MijnWebwinkel maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt MijnWebwinkel informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MijnWebwinkel behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Internetprovider (Ziggo, Telfort, Online) 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider (Ziggo, Telfort, Online). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider (Ziggo, Telfort, Online) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Payment processors / Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Verzenden en logistiek met MyParcel en PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en/of PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met  MyParcel en/of PostNL delen. MyParcel en/of PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel en/of PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel en/of PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Algemeen doel van de verwerking 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan Artistic Lights op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Artistic Lights. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies & Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten. 

Cookies van derde partijen 
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

CONDITIONS OF USE GENERAL SALES AND DELIVERY CONDITIONS ARTISTIC LIGHTS. GILDENWEG 6B, 1695 GD BLOKKER hereafter called: seller Article 1 - Definitions 1. In these general conditions the following terms with the following meaning are used, unless it has been explicitly indicated differently. Seller: the seller of the goods; Customer: a counter party that is a natural person and does not act in the exercise of a company or profession; Agreement: the agreement between seller and the customer; Customer purchase: the agreement of purchase and sales concerning goods, which is agreed by a seller who acts in the exercise of a profession or company, and a customer, a natural person who does not act in the exercise of a profession or company. Article 2 - General 1. These conditions apply on each tender, offer, and agreement between seller and a customer on which seller has stated the application of these conditions, as far as parties have not deviated explicitly and in writing from these conditions. 2. These conditions also apply on agreements with seller, for the implementation of which third parties must be involved. 3. Possible deviations on these general conditions are only valid if these been have agreed on explicitly in writing. Article 3 - Tenders and offers 1. All offers and tenders are without engagement and occur in written form, unless seller abandons a written offer for practical, urgent or other reasons. The offer includes a date, or is definable to date. 2. Seller is only bound to offers and tenders if it has been accepted by the customer, preferably in writing within 30 days and the goods are still on stock and deliverable. If seller cannot comply with its obligations towards customer for providing goods, customer can: a) wait for new stock; b) accept a new, equivalent offer that is determined by seller; c) wish for a complete refund from seller. All prices mentioned in the offer are VAT included, unless specified differently. 3. Seller is not bound to tenders and offers in case the customer, in terms of reason and fairness and generally accepted public conceptions, should have understood that the tender or offer or part of it contains an obvious mistake or spelling error. 4. A composed tender or offer does not oblige seller to supply part of the in the offer or tender understood matter against a price similar to part of the given price. 5. Offers and tenders do not apply automatically on a next order. Article 4 - Acknowledgment of the agreement 1. The agreement is acknowledged by swift acceptance by customer of seller’s offer. Article 5 - Delivery 1. Unless agreed on differently, delivery takes place from factory/shop/ warehouse of seller. 2. The customer is obliged to pay for the purchased goods the moment on which the goods are made available to him or are handed over to him. 3. In case the customer refuses the purchase or is negligent to give the information or follow the instructions that are necessary for the delivery, the goods that are intended for delivery will be stored at the risk of the customer after the seller has warned him. The customer will be chargeable for all additional costs made. 4. When seller and customer agree on the delivery, delivery will be free of charge unless seller has communicated the determined conditions to the customer in any way. Concerning delivery, seller has the right to invoice the costs of delivery separately. 5. In case seller has specified a date of delivery, the date is an indication. A specified date of delivery is therefore never a critical date. The eventual delivery date will however never exceed the indicated date of delivery for more than two weeks unless in the event of force majeure. If the date of delivery is exceeded, the customer shall inform seller about its failure of obligations of Terms and Conditions - Artistic Lights 01-12-2020 delivery in writing. Article 6 - Guarantees 1. Seller guarantees that the goods intended for delivery meet the usual requirements and standards that apply on them and that they are free of whatever defect. 2. The under 1. mentioned guarantee is also applicable in the event goods are intended for use abroad and customer has communicated to seller in writing during the acknowledgement of the agreement that the goods are intended to be used abroad. 3. The under 1. mentioned guarantee is only valid during a period of six (6) months after delivery. 4. Seller will supply customer with a written proof of guarantee. In case this is missing, the certificate of purchase will function as proof of guarantee. 5. In the event the purchase to be delivered does not comply with these guarantees, seller will to his choice, after the purchase has been received within reasonable term or in case returning is reasonably not possible, after being informed in written by customer, replace the goods or take care of the restoration of it. In case of replacement, customer will return the purchase to seller and transfer ownership of it to seller. 6. The here mentioned guarantee is not valid in case of injudicious or improper use or in case customer or third party, without prior notification in writing of seller, makes adjustments or tries to make adjustments to the purchase or uses the purchase for causes other than they are intended for. 7. In the event that the delivered purchase does not comply with what was agreed on and this non-conformity is a lack in terms of the agreement of product liability, seller is not accountable for consequence damages. Article 7 - Property reservation 1. Seller stays fully owner of the delivered purchase until the purchase price is fully paid. Article 8 - Research, reclaims 1. The customer has the right to (let) research the purchase at the moment of delivery, yet in any case within a period of time as short as possible. With respect to this, the customer should research whether the quality and quantity of the delivered purchase corresponds with what was agreed on, at least complies with the demands that apply on trading in general. 2. Possible visible defects should be communicated to seller within three (3) days after delivery and in writing and in the same time handing-over the proof of guarantee en the defect purchase, unless this is impossible or reasonably difficult. 3. A non-visible defect should be communicated by customer to seller within eight (8) days after discovery, however within the period of guarantee and taking into consideration that what was laid down in Article 8.2. After the expiration date of the guarantee, seller has the right to charge the customer for all costs made for reparations or replacements, including administration, postal, and pick-up costs. 4. If, in pursuance of Article 8.3, reclaims are made swiftly, customer is obliged to purchase and payment of the purchased goods. If customer wishes to return the defect purchase, then this will occur with previous written authorization of seller and in such way as indicated by seller. Article 9 - Risk transfer 1. The risk of loss or damaging of the goods that are part of the agreement, is transferred to the customer the moment on which the goods are legally and/or actually delivered to customer and with that lies with the customer or a with a third party appointed by customer. Article 10 - Payments 1. Unless agreed on differently, net payments will be made in cash at delivery. 2. In the event payments do not take place in cash, payments should be made within fourteen (14) days after invoice date in a way indicated by seller and in the invoiced currency. 3. Seller has the right to effect payments made by firstly deducting the costs, secondly interests, and finally by deducting the main sum and current interest. Seller can, without becoming negligent, refuse an offer of payment in case customer appoints a different order for the payment. Seller can refuse amortization of the main sum in case in the same time remaining and current interest and also the costs are not fulfilled. Article 11 - Debt collection costs 1. If the customer lacks or is negligent to comply with any or more of its obligations, all reasonable costs made will be compensated by the customer. In any case, in the event of a financial fine the customer is chargeable for debt collection costs. The collection costs are calculated according to the collection tariff advised by the Dutch Order of Lawyers. 2 of 3 2. In case seller shows to have made more costs, which were reasonably necessary, these costs will also qualify for compensation. Article 12 - Indemnifications 1. The customer indemnifies seller against any claims of third parties concerning intellectual property rights on matters or information that has been given by the customer for the purpose of this agreement. Article 13 - Intellectual property and copyrights 1. Notwithstanding that was agreed on additionally in these general conditions, seller has the rights and competences that belong to seller according to the Copyrights. 2. The customer is not allowed to make any changes to the products, unless the nature of the delivered item states differently or has been agreed on in writing. 3. Unless agreed on differently, designs, sketches, drawings, films, pictures, sound carriers, software, and other material or (electronical) files created within the context of this agreement, stay property of seller irrespective of the fact that they are made available to the customer or third parties. 4. All eventual items made available by seller like designs, sketches, drawings, films, pictures, sound carriers, software, and other material or (electronical) files, etc. are exclusively intended for use by the customer and are not allowed to be reproduced, made public, or transferred without prior authorization of seller, unless from the nature of the delivered items results differently. 5. Seller has the right to use possible acquired knowledge from realization of the activities for other purposes, insofar no confidential information is given to third parties. Article 14 - Responsibility 1. If delivered products by seller are faulty, the liability of seller towards customer is restricted to what has been regulated in these conditions under "Guarantees". 2. When the manufacturer of a faulty product is held liable for consequence damages, the responsibility of seller is restricted to repair or replace the product, or to refund the money for the purchase. 3. Notwithstanding the above, seller is not liable in case damages occur due to deliberate handling and / or grave fault and / or blameful handling, or injudicious or improper use by customer. 4. The restrictions of liability for direct damages included in these conditions do not apply if damages occur due to deliberate handling or grave fault by seller or its inferiors. Article 15 - Force Majeure 1. Parties are not bound to comply with any obligation, if they are hindered to this end as a result of a circumstance that one cannot be held responsible for, and will be held liable nor by law, an act of law, or a generally accepted concept. 2. Force Majeure in the general conditions stands for, beside what is understood by the law and case law, all external causes that are foreseen or not foreseen, which seller has no influence on yet as a result that seller is not able to comply with the obligations. This also includes labor strikes in the company of seller. 3. Seller also can appeal on his right of Force Majeure, if the circumstances that hinder him to comply initiate after seller should have complied with his obligation. 4. During the continuous period of Force Majeure, contracting parties can suspend the obligations of the agreement. In the event that this period lasts for more than two months, each party has the right to annul the agreement without any obligations of damages towards the other party. 5. As far as seller in the meanwhile has complied or can comply partially with its obligations from the agreement at the time of the occurring of Force Majeure, and an independent value can be attributed to that part that has been or will be complied to, seller is entitled to invoice this part separately. Customer is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement. Article 16 - Disputes 1. The judge in the place of business of seller is exclusively entitled to be informed about any disputes, unless the cantonal judge is. Nevertheless, seller has the right to present the dispute to the competent judge according to the law. Article 17 - Applicable law 1. On every agreement between seller and the customer Dutch law applies. The Vienna Sales Convention has been excluded explicitly. Article 18 - Modification and location of the conditions. 1. These conditions have been laid down at the Chamber of Commerce in Hoorn (NH), The Netherlands. Applicable is always the latest version laid down i.e. the version that was valid during the coming to the agreement.
 

Contactgegevens
Artistic Lights
Gildenweg 6B
1695 GD Blokker
Nederland 
info@artisticlights.nl

KVK: 37085297

 

© 2020 - 2024 artisticlights | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore